Něco o mně

O mně

Jsem certifikovaná lektorka jógy. Jógu cvičím už 10 let

Celý můj život mne zajímalo jak funguje lidská mysl, příčiny a vznik emocí, stresu, úzkosti a depresí. Před devíty lety, když jsem začala cvičit jógu, vše se mi začalo objasňovat. Jóga vás vede k vnitřnímu poznání sebe sama, vyrovnanosti a stabilnímu fyzickému a psychickému zdraví.
Vy jste ti, kteří si tvoříte vlastní realitu! Jedině vy ovlivníte jakými myšlenky se necháte ovládat! Často si klademe otázky: ,, Proč se nám nedaří, jak bychom chtěli? " Jóga Vám pomůže si více důvěřovat na vaší cestě, být sám sebou a tvořit si život podle vašich představ.

Vedu několik let lekce jógy v České Republice. V případě zájmu můžeme udělat jóga pobyt v Karibiku - Dominikánská Republika (lokalita Punta Cana pro zahraniční i českou klientelu, jóga tam probíhá ve španělštině, v češtině a angličtině)

Také mým velkým koníčkem je kreslení, baví mě tvořit věci, které lidem zahřejí u srdce.
https://kresby-portretu.webnode.cz/


Soy instructora certificada de yoga. Practico yoga desde hace 10 años.

Toda mi vida me ha interesado el funcionamiento de la mente humana, las causas y el surgimiento de las emociones, el estrés, la ansiedad y la depresión. Hace nueve años, cuando comencé a practicar yoga, todo comenzó a aclararse para mí. El yoga te lleva al autoconocimiento interior, al equilibrio y a una salud física y mental estable.

¡Ustedes son los que crean su propia realidad! ¡Solo tú puedes influir en los pensamientos que dejas que te controlen! A menudo nos hacemos las preguntas: "¿Por qué no lo estamos haciendo tan bien como nos gustaría?" "El yoga te ayudará a confiar más en ti mismo en tu viaje, a ser tú mismo y a crear una vida de acuerdo con tus ideas.

Practico clases de yoga en República Checa y en el Caribe - República Dominicana (localización en Punta Cana para clientela extranjera y checa, allí se imparte yoga en español, checo e inglés)

Al mismo tiempo, organizo regularmente estancias curativas con yoga en la República Checa y la República Dominicana.

También mi gran pasatiempo es dibujar, disfruto creando cosas que calientan los corazones de las personas.

https://kresby-portretu.webnode.cz/


I am a certified yoga instructor. I have been practicing yoga for 10 years

All my life I have been interested in how the human mind works, the causes and emergence of emotions, stress, anxiety and depression. Nine years ago, when I started practicing yoga, everything started to become clear to me. Yoga leads you to inner self-knowledge, balance and stable physical and mental health.

You are the ones who create your own reality! Only you can influence what thoughts you let control you! We often ask ourselves the questions: "Why are we not doing as well as we would like?" "Yoga will help you to trust yourself more on your journey, to be yourself and to create a life according to your ideas.

I practice yoga lessons in the Czech Republic and in the Caribbean - Dominican Republic (Punta Cana location for foreign and Czech clientele, yoga is held there in Spanish, Czech and English)

At the same time, I regularly organize healing stays with yoga in the Czech Republic and the Dominican Republic.

Also my big hobby is drawing, I enjoy creating things that warm people's hearts.

https://kresby-portretu.webnode.cz/